Novosmolenskaya Naberezhnaya 2-8

St Petersburg, Russia
1983 - 1986 by V.A. Sokhin, V. Sokolov & P. Kurochkin

Novosmolenskaya Naberezhnaya 2-8 (St Petersburg, Russia)